Aktuality


Upozornění na novou evidenci údajů o skutečných majitelích právnických osob a povinnosti s tím spojené
16. 5. 2018

Dovolujeme si informovat o nové Evidenci údajů o skutečných majitelích právnických osob (dále také jen „evidence skutečných majitelů“) od 01.01.2018. Evidence o skutečných majitelích právnických osob je informačním systémem státní správy a je vedena v elektronické podobě. Tuto evidenci vede stejně jako obchodní rejstřík rejstříkový soud. Je zde však podstatný rozdíl, neboť evidence skutečných majitelů není veřejná. Rejstříkový soud vede údaje o skutečném majiteli pro každou zapsanou právnickou osobu a každý zapsaný svěřenecký fond ve zvláštní vložce, která je neveřejná. Definice skutečného majitele byla vymezena v zákoně č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Zjednodušeně lze uvést, že skutečným majitelem je fyzická osoba, která má fakticky nebo právně možnost vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv v právnické osobě či ve svěřeneckém fondu.

Zápis do evidence skutečných majitelů provádí rejstříkový soud na základě návrhu společnosti či svěřeneckého fondu. I tyto zápisy bude moci provádět vedle rejstříkových soudů přímo notář. Právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku jsou povinny oznámit rejstříkovému soudu údaje o skutečném vlastníkovi do 01.01.2019. Ostatní právnické osoby jsou tak povinny učinit do 01.01.2021. Zápisy provedené do jednoho roku ode dne účinnosti zákona, tedy do 01.01.2019, budou osvobozeny od soudního poplatku, jinak se bude vybírat za návrh zápisu soudní poplatek ve výši 1.000,- Kč. Rejstříkový soud nebude provádět přezkum návrhu a bude posuzovat předložený návrh jen z hlediska formálního. Rejstříkový soud tedy nebude vyzývat k opravě údajů, které jsou v rozporu se skutečným stavem. Za stav zápisu bude v plném rozsahu odpovídat právnická osoba, jíž se zápis týká.

Do evidence se o skutečném majiteli zapíše:

Do evidence skutečných majitelů, jak výše uvedeno, nebude mít přístup kdokoli a nebude se poskytovat výpis z veřejného rejstříku. Výpis z této evidence může získat pouze osoba zapsaná a dále taxativně vymezené subjekty, například soudy, správci daně, orgány činné v trestním řízení.

Neprovedení zápisu není dosud přímo sankcionováno. Očekává se, že se tak stane v budoucnu. Je však třeba upozornit na důsledky nedodržení stanovené v § 122 odst. 4 – 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek s účinností od 01.01.2018.


Další aktuality