Právní služby

Tým naší advokátní kanceláře poskytuje právní služby v širokém rozsahu platného práva. Právní pomoc poskytujeme jak podnikatelským subjektům, tak i nepodnikajícím osobám, přičemž vždy klademe velký důraz na individuální přístup ke klientům a jejich požadavkům. Jsme připraveni Vám pomoci jak s řešením Vašeho individuálního právního problému, tak Vám poskytnout i komplexní právní servis při Vašem podnikání.Obor služeb

Zastoupení v soudních, správních a rozhodčích řízení. Rozhodování sporů v rozhodčích řízeních.

 • Komplexní zastoupení klientů v řízeních před soudy, správními orgány a v rozhodčích řízeních.
 • Sepisování žalobních návrhů.
 • Důkladná skutková a právní analýza právní věci, nástin možných řešení sporu (včetně smírných), příprava a projednání strategie před jednáním.
 • Právní poradenství a zastoupení při výkonu rozhodnutí a v exekučním řízení.
 • Činnost rozhodce, rozhodování sporů v rozhodčím řízení mezi podnikateli.

Obchodní právo, M&A a zastupování podnikatelů.

 • Komplexní zastoupení klientů v řízeních před soudy, správními orgány a v rozhodčích řízeních.
 • Sepisování žalobních návrhů.
 • Důkladná skutková a právní analýza právní věci, nástin možných řešení sporu (včetně smírných), příprava a projednání strategie před jednáním.
 • Právní poradenství a zastoupení při výkonu rozhodnutí a v exekučním řízení.
 • Činnost rozhodce, rozhodování sporů v rozhodčím řízení mezi podnikateli.
 • Zakládání obchodních korporací (obchodních společností, spolků, družstev aj.), příprava valných hromad a úprava zakladatelských dokumentů, převody obchodních podílů, rozdělení obchodních společností, fúze, změna právní formy obchodní korporace.
 • Likvidace obchodních korporací.
 • Příprava a sepis smluv z obchodně podnikatelské oblasti: Kupní smlouva, smlouva o dílo, zprostředkovatelské, komisionářské smlouvy, smlouvy o prodeji a pachtu závodu, smlouva o výpůjčce či o úvěru a další.
 • Správa a vymáhání pohledávek z podnikatelské činnosti včetně uplatňování pohledávek v insolvenčních, exekučních a likvidačních řízeních, zajišťování závazků a převody majetku.
 • Směnky a cenné papíry.
 • Komplexní právní služby podnikatelům při jejich obchodně podnikatelské činnosti.

Trestní právo a právo přestupkové.

 • Obhajoba v trestním a přestupkovém řízení.
 • Zastupování poškozeného v trestním řízení při uplatňování nároku na náhradu.
 • Deliktní odpovědnost právnických osob.
 • Komplexní zastoupení klientů v řízeních před soudy, správními orgány a v rozhodčích řízeních.
 • Sepisování žalobních návrhů.
 • Důkladná skutková a právní analýza právní věci, nástin možných řešení sporu (včetně smírných), příprava a projednání strategie před jednáním.
 • Právní poradenství a zastoupení při výkonu rozhodnutí a v exekučním řízení.
 • Činnost rozhodce, rozhodování sporů v rozhodčím řízení mezi podnikateli.
 • Zakládání obchodních korporací (obchodních společností, spolků, družstev aj.), příprava valných hromad a úprava zakladatelských dokumentů, převody obchodních podílů, rozdělení obchodních společností, fúze, změna právní formy obchodní korporace.
 • Likvidace obchodních korporací.
 • Příprava a sepis smluv z obchodně podnikatelské oblasti: Kupní smlouva, smlouva o dílo, zprostředkovatelské, komisionářské smlouvy, smlouvy o prodeji a pachtu závodu, smlouva o výpůjčce či o úvěru a další.
 • Správa a vymáhání pohledávek z podnikatelské činnosti včetně uplatňování pohledávek v insolvenčních, exekučních a likvidačních řízeních, zajišťování závazků a převody majetku.
 • Směnky a cenné papíry.
 • Komplexní právní služby podnikatelům při jejich obchodně podnikatelské činnosti.
 • Obhajoba v trestním a přestupkovém řízení.
 • Zastupování poškozeného v trestním řízení při uplatňování nároku na náhradu.
 • Deliktní odpovědnost právnických osob.

Insolvenční právo

 • Obhajoba v trestním a přestupkovém řízení.
 • Zastupování poškozeného v trestním řízení při uplatňování nároku na náhradu.
 • Deliktní odpovědnost právnických osob.
 • Výkon funkce insolvenčního správce včetně úpadků, ve kterých je vyžadováno zvláštní povolení.
 • Zastupování věřitelů a členů věřitelských orgánů v insolvenčním řízení.
 • Komplexní poradenství pro věřitele, přihlašování pohledávek do insolvenčního řízení.
 • Zpracovávání reorganizačních plánů.
 • Příprava insolvenčních návrhů včetně předpřipravených reorganizací.
 • Žaloby na vyloučení majetku z majetkové podstaty a zastoupení v dalších incidenčních sporech.

Pracovní právo

 • Příprava či změny pracovní smlouvy, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, problematika odměňování zaměstnanců a zaměstnaneckých náhrad.
 • Skončení pracovního poměru (výpověď, dohoda, okamžité zrušení pracovního poměru), problematika odstupného, odpovědnosti za škodu, pracovních úrazů a nemocí z povolání.
 • Zastoupení zaměstnavatelů i zaměstnanců ve sporech o určení neplatnosti rozvázání pracovního poměru, zastupování v jednáních se Státním úřadem inspekce práce, Úřadem práce ČR, a jinými správními orgány.
 • Zejména pak komplexní pomoc podnikatelským subjektům v oblasti pracovního práva.

Právo nemovitostí

 • Výkon funkce insolvenčního správce včetně úpadků, ve kterých je vyžadováno zvláštní povolení.
 • Zastupování věřitelů a členů věřitelských orgánů v insolvenčním řízení.
 • Komplexní poradenství pro věřitele, přihlašování pohledávek do insolvenčního řízení.
 • Zpracovávání reorganizačních plánů.
 • Příprava insolvenčních návrhů včetně předpřipravených reorganizací.
 • Žaloby na vyloučení majetku z majetkové podstaty a zastoupení v dalších incidenčních sporech.
 • Příprava či změny pracovní smlouvy, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, problematika odměňování zaměstnanců a zaměstnaneckých náhrad.
 • Skončení pracovního poměru (výpověď, dohoda, okamžité zrušení pracovního poměru), problematika odstupného, odpovědnosti za škodu, pracovních úrazů a nemocí z povolání.
 • Zastoupení zaměstnavatelů i zaměstnanců ve sporech o určení neplatnosti rozvázání pracovního poměru, zastupování v jednáních se Státním úřadem inspekce práce, Úřadem práce ČR, a jinými správními orgány.
 • Zejména pak komplexní pomoc podnikatelským subjektům v oblasti pracovního práva.
 • Celkové právní poradenství při převodech nemovitostí (koupě/prodej/darování), příprava souvisejících smluvních typů přímo na míru klientových požadavků a okolností převodu.
 • Analýza právního stavu převáděné nemovitosti včetně přípravy vhodného způsobu a podmínek placení za převod nemovitostí.
 • Zřizování věcných břemen, služebností a zástavních práv na nemovitostech, nájem, pacht a podnájem nemovitostí.
 • Zastupování před katastrálními úřady, stavebními úřady a dalšími správními orgány.
 • Nájem, pacht, služebnosti a věcná břemena.

Veřejné zakázky

 • Komplexní právní poradenství poskytované zadavatelům veřejných zakázek i uchazečům o účast v konkrétní veřejné zakázce.
 • Zpracovávání zadávací dokumentace, posouzení souladu zadávacích dokumentů s právním řádem ČR.
 • Zastupování zadavatelů veřejných zakázek i uchazečů o účast ve veřejné zakázce.

Rodinné právo

 • Komplexní právní poradenství poskytované zadavatelům veřejných zakázek i uchazečům o účast v konkrétní veřejné zakázce.
 • Zpracovávání zadávací dokumentace, posouzení souladu zadávacích dokumentů s právním řádem ČR.
 • Zastupování zadavatelů veřejných zakázek i uchazečů o účast ve veřejné zakázce.
 • Příprava pro rozvodové řízení (sporné i nesporné), zastupování u rozvodového řízení, spory o popření otcovství.
 • Zvyšování a snižování výživného včetně problematiky rodičovské zodpovědnosti k nezletilým dětem.
 • Vypořádání SJM a smlouvy o úpravě majetkových poměrů mezi manžely.

Občanské právo

 • Komplexní právní poradenství poskytované zadavatelům veřejných zakázek i uchazečům o účast v konkrétní veřejné zakázce.
 • Zpracovávání zadávací dokumentace, posouzení souladu zadávacích dokumentů s právním řádem ČR.
 • Zastupování zadavatelů veřejných zakázek i uchazečů o účast ve veřejné zakázce.
 • Příprava pro rozvodové řízení (sporné i nesporné), zastupování u rozvodového řízení, spory o popření otcovství.
 • Zvyšování a snižování výživného včetně problematiky rodičovské zodpovědnosti k nezletilým dětem.
 • Vypořádání SJM a smlouvy o úpravě majetkových poměrů mezi manžely.
 • Komplexní služby občanům při jejich nepodnikatelské činnosti.
 • Příprava a sepsání smluv občansko-právního charakteru, kupní smlouvy, smlouvy o dílo, smlouvy o převodech nemovitostí, smlouvy nájemní, zástavní, o věcných břemenech či služebnostech.
 • Smlouvy o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví i společného jmění manželů, řešení exekucí, vymáhaní pohledávek, pracovní smlouvy, výpovědi z pracovního poměru, insolvenční návrhy, rodinně právní záležitosti a mnoho dalších.
 • Konzultace již existujících právních vztahů, včetně vypracování návrhů možných řešení právně relevantních životních situací.
 • Problematika náhrady škody na majetku a zdraví.

Dědické právo

 • Komplexní služby občanům při jejich nepodnikatelské činnosti.
 • Příprava a sepsání smluv občansko-právního charakteru, kupní smlouvy, smlouvy o dílo, smlouvy o převodech nemovitostí, smlouvy nájemní, zástavní, o věcných břemenech či služebnostech.
 • Smlouvy o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví i společného jmění manželů, řešení exekucí, vymáhaní pohledávek, pracovní smlouvy, výpovědi z pracovního poměru, insolvenční návrhy, rodinně právní záležitosti a mnoho dalších.
 • Konzultace již existujících právních vztahů, včetně vypracování návrhů možných řešení právně relevantních životních situací.
 • Problematika náhrady škody na majetku a zdraví.
 • Zastupování v dědickém řízení.
 • Problematika vydědění.
 • Darování pro případ smrti.

Další činnost advokáta

 • Zastupování v dědickém řízení.
 • Problematika vydědění.
 • Darování pro případ smrti.
 • Advokátní úschova peněz (zejména kupních cen).
 • Advokátní úschova listin (zejména smlouvy, směnky, cenné papíry).
 • Prohlášení o pravosti podpisu.


Odměňování

Informace podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

Spotřebitelem se rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání (tj. občan jakožto konečný spotřebitel).

Spotřebitel má právo jednostranně odstoupit od smlouvy o poskytování právních služeb za podmínek stanovených zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Spotřebitel je dále oprávněn smlouvu o poskytování právních služeb vypovědět kdykoliv, a to i bez udání důvodu.

Ceny za právní služby jsou zveřejněny v sekci "Informace o sjednání ceny za právní služby" níže na této stránce.

Cenu za poskytnuté služby lze hradit v hotovosti či bezhotovostním převodem na č.ú. 1640996349/0800, a to vždy s ohledem na dohodu advokáta s klientem.

Dle § 14 ve spojení s § 20e písm. d) zákona na ochranu spotřebitele č. 634/1992 Sb. je subjektem pro řešení mimosoudních sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb Česká advokátní komora, a to dle pověření Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 5.2.2016.

Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz


Informace o sjednání ceny za právní služby

Naše advokátní kancelář poskytuje obvykle služby za hodinovou sazbu.

Základní hodinová sazba je 1.500,- Kč + 21% DPH, tj. 1.815,- Kč včetně DPH a je účtována za každou započatou hodinu.

Nebude-li sjednána smluvní odměna, tak se určí odměna podle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb. ve znění pozdějších přepisů, jejíž aktuální znění naleznete zde.

Upozorňujeme klienty, že dáváme přednost sjednání odměny, při které bude zohledněna náročnost konkrétní kauzy a individuální okolnosti každého případu.